LOGO עפרה גלברט אבני

צור קשר

מפגשי סופר עם תלמידים

מפגשים של ילדי בתי ספר וגן עם הסופרת
שיחה על הספרים השונים לקבוצת גיל זו
ואף הקראה מספר

צור קשר

הרצאות למורים/אוהבי ספרים

מפגשים של ילדי בתי ספר וגן עם הסופרת
שיחה על הספרים השונים לקבוצת גיל זו
ואף הקראה מספר

צור קשר

סדנאות כתיבה

מפגשים של ילדי בתי ספר וגן עם הסופרת
שיחה על הספרים השונים לקבוצת גיל זו
ואף הקראה מספר

צור קשר

פנייה בנושא אחר / כללי

מפגשים של ילדי בתי ספר וגן עם הסופרת
שיחה על הספרים השונים לקבוצת גיל זו
ואף הקראה מספר

צור קשר